Arbetsmiljö

Svenska bryggerier värnar om arbetsmiljön. Sedan 2003 har bryggeriernas arbetsgivare därför en överenskommelse med arbetstagarnas organisationer om säkerhet. Överenskommelsen heter 5 steg och syftar till att göra omlastningen/transporten mellan bryggarbilen och restaurangen/krogen säker. De utförliga reglerna finns här nedan.

Arbetsmiljölagstiftningen & Fem Steg

Leveransvillkor
Från och med den 1 maj 2003 levererar inte bryggerierna förbi nedan uppräknade hinder. Samtliga bryggerier är delaktiga i detta arbetsmiljöarbete.

 • Leverans vid låg takhöjd under 180 cm – ingen leverans den vägen
 • Leverans vid takhöjd under 220 cm men över 180 cm – enbart rullande leverans
 • Leverans via kollucka/ränna utan ergonomisk riktig inmatningsmöjlighet – ingen leverans den vägen
 • Leverans via transportband utan ergonomisk riktig inmatningsmöjlighet – ingen leverans den vägen
 • Leverans via ramp med en lutning brantare än 1:12 – ingen leverans den vägen
 • Leverans ner/upp hissad med rep – ingen leverans den vägen
 • Leverans via trappa om mer än 5 steg – ingen leverans den vägen

Nätverk över Sverige
Nätverk har skapats med representation från bryggerierna för att underlätta samarbetet. Nätverkens syfte är att erbjuda stöd till säljorganisation och distribution samt:

 • att se till att alla bryggerier inventerat sina varuintag med hjälp av inventeringsmallen
 • att samarbeta kring hur man kan åtgärda ”hindren” vid kundernas varuintag
 • att fungera som stöd för säljarna och chaufförerna
 • att underlätta dialogen mellan bryggerier, myndigheter och andra parter
 • att lämna information om vilka kunder som byter leverantör p g a leveransvillkoren

Utdrag ur den lagstiftning som ligger till grund för bryggeriernas arbetsmiljöarbete
Rörelseidkaren (restaurangägaren) är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:42) omfattar även ansvaret utifrån kommande personal, dvs. rörelseidkaren (restauratören) har arbetsmiljöansvaret för chaufförerna när de levererar varor till t ex restauranger.

Fastighetsägaren har enligt arbetsmiljölagen (kap 7 § 8) ansvar för att lokalerna ur arbetsmiljöhänseende är anpassade till den verksamhet som enligt avtalet skall bedrivas i lokalerna.

(AFS 2000:42)
53 § Transportvägar för tyngre transporter skall normalt vara utformade så att de medger transporter på hjul.
58 § Enstaka trappsteg liksom trösklar i korridorer och gångar skall undvikas
Kommentarer till 62 §
Varumottag bör dimensioneras och utformas för erforderliga hanteringshjälpmedel och så att manuella lyft och manuell hantering kan ske i gynnsamma arbetsställningar, bl.a. inte över axelhöjd eller under knähöjd.
Kommentarer till 64 §
Ramp bör inte ha en större lutning än 1:12. Handikappsramper och ramper för tyngre gods ska minst ha 1:12 i lutning.