Föreskrifter

om-oss-foreskrifter

Lagkrav och ansvaret bortom

Sveriges Bryggeriers medlemsföretag berörs som dryckesproducenter av ett antal föreskrifter och regler. Produktionen och försäljningen av öl och andra alkoholhaltiga drycker faller under alkohollagen, med bestämmelser om hur marknadsföring får gå till, liksom under lagen om alkoholskatt, där skattesatsen bestäms beroende på dryckernas alkoholhalt. Även för marknadsföringen av läskedrycker finns regleringar.

Huvudprincipen i alkohollagens marknadsföringsregler handlar om måttfullhet: reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Inte heller får den skildra barn och ungdomar. Den ska kort sagt vara informerande, utan att vara attitydförändrande – en gränsdragning som inte alltid är självklar.

Långsiktigt ansvar och självreglering

Självklart följer Sveriges Bryggerier de föreskrifter som råder. Men vårt engagemang går längre än så. Alkoholbranscherna bedriver ett omfattande självreglerande arbete utöver vad som formulerats i lagtext: egna riktlinjer och rekommendationer har tagits fram, och i samverkan med Sprit- och Vinleverantörsföreningen har Sveriges Bryggerier inrättat Alkoholgranskningsmannen, AGM, som ett självständigt organ dit allmänheten kan anmäla företagens marknadsuppträdande för prövning. AGM bedriver också egen marknadsbevakning och har möjlighet att utdöma böter.

Sveriges Bryggerier har sedan 2009 egna riktlinjer för marknadsföring av alkoholdrycker (Uppdaterade juni 2018), som tydliggör vilka principer vi vill ha för vår marknadskommunikation. För att inte främja överkonsumtion betonas bland annat vikten av aktsamhet gentemot unga människor, i hur alkoholbruket framställs och vilka situationer det förknippas med.

Riktlinjerna baserar sig på en rekommendation beträffande marknadsföring av alkoholdrycker som träffats mellan Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen, Sveriges Marknadsförbund och Sveriges Annonsörer, som en vägledning i hur alkohollagens föreskrifter om måttfullhet kan tolkas praktiskt.

Sedan våren 2006 är medlemsföretagen anslutna till UNESDA/CISDAs rekommendation för marknadsföring av läskedrycker.

Våra egna normer för annonsutformning i olika medier och sammanhang följs och respekteras av industrin. Det är en konkurrensfråga, men ytterst en fråga om kundansvar; vi som känner marknaden ser värdet av att förebygga en överdriven och farlig alkoholkonsumtion.