Bryggaråret 1987

skriver8VD: Vi har tagit på oss en stor uppgift!

1987 blev det tredje året i följd med starkt stigande efterfrågan på bryggerinäringens produkter. Ölförsäljningen ökade med 3,7 procent, läskedrycker och vatten med 12,3 procent.

Detta beror i huvudsak på att dessa tre år, till skillnad från perioden dessförinnan, karaktäriserats av den skarp konsumentinriktad konkurrens med intensiv produktutveckling och marknadsföring men också med en intensiv pris- och rabattkonkurrens. I genomsnitt har branschens företag därför inte uppnått den avkastning på arbetande kapital som är nödvändig för återinvestering i en stark svensk bryggerinäring.

Genomsnittssvenskan över 20 år dricker mindre än hälften så mycket öl som dansken. Han dricker 2/3 av norrmännens konsumtion av läskedrycker och mineralvatten.

Bryggeribranschens utmaning består i att fortsätta att utnyttja denna potential för lönsam, långsiktig tillväxt utan att äventyra varken den egna soliditeten eller överensstämmelsen med samhällets övergripande mål.

För att nå dit krävs dels fortsatt aggressiv konkurrens, dels en aktiv dialog mellan företagen. Vårt sortiment finns mitt i människors vardag, det har beröring med miljö- och alkoholpolitiska samhällsmål. I ett skeda av stark tillväxt får vi vara beredda på både seriös granskning av tunga företrädare för samhällsopinionen och på utfall från representanter från ytterlighetsriktningar.

Under 1987 beslutades om utvecklande branschverksamhet för att möta dessa krav. En ny mer ansvarsfull alkoholpolitik och specifika mål för att lösa återstående förpackningsproblem stadfästes.

Sveriges Bryggeriers verksamhet expanderade därför kraftigt under året. ”Program 88” som bestod i 8 specifika handlingsprogram för innevarande år beslöts av styrelsen i september 1987 och kom att prägla det intensiva andra halvåret 1987.

Inom förpacknings- och miljöpolitiken har konkreta handlingar onödiggjort aviserade myndighetsingrepp: det nya returglasssytemet är på väg, returtagning av plastflaskor testas, etc.

Einom det svåra alkoholpolitiska området har vårt öppna och ansvarsfulla ställningstagande liksom våra konkreta åtgärder för att skapa alternativa alkoholfria miljöer för unga skapat intresse och respekt. Genom fortsatt målmedvetet handlande kan vi få även klassiska motståndare ur skyttegravarna och skapa en mer positiv dialog kring ungdomens missbryksfrågor.

1987 var för Sveriges Bryggerier ett år när vi tog avstamp för ett långsiktigt mer omfattande och aktivt program. Vi önskar driva detta utan att avsevärt öka våra fasta kostnader och i flexibel samverkan med experter på olika verksamhetsområden. Vi har tagit på oss en stor uppgift snabbt. Inför 1988 söker vi nu selektera och koncentrera till färre avgörande uppgifter.

1987 var året …

… när konsumtionen av läskedrycker för första gången nådde över 50 l per invånare i Sverige.
… konsumtionen av maltdrycker ökade för tredje året i följd samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen minskade.
… beslut fattades om introduktion av en ny lättare back för 33-cl returflaskor.
… bryggeriindustrin fattade nya viktiga beslut för att lösa problemen med återvinning av förpackningar.
… föreningen antog en ny mer socialpolitisk inriktad policy om att söka minska missbruk av alkohol och droger bland ungdomar och i stället satsa på alkoholfria aktiviteter som arrangeras av ungdomarna själva.

(Ur Bryggaråret 1987)