Bryggaråret 1989

skriver6

Ett framgångsrikt år

1989 blev ett bra år för näringen. Ett år då vi i flera avseenden kunde skörda frukten av arbetet med vår nya, annorlunda policy och verksamhetsinriktning inom både social- och miljöpolitiska frågor. 1898 blev det år då vi fick en bredare och stadigare plattform för vårt samhällspolitiska engagemang och en klar bekräftelse på ett ökat trovärde för våra åsikter och avsikter.

Samtidigt har konsumenterna visat att våra produkter får en allt mer framträdande betydelse och för femte året i rad har vi haft en betydande volymökning i försäljningen. Maltdryckerna har ökat med drygt 6 procent. För läskedrycker har ökningen varit nästan 9 procent. Försäljningen av förpackade vatten har under 1989 stagnerat efter att under flera år ha ökat med tvåsiffriga procenttal. Detta har sin förklaring i den osakliga debatt som förts kring dessa drycker och som uppenbarligen kortsiktigt påverkat köpbenägenheten. Återigen en påminnelse om hur känsliga näringens produkter är för opinionsvindarna!

En liten tillbakablick

Hösten 1987 eller närmare bestämt den 6 oktober offentliggjorde Sveriges Bryggerier det s.k. Manifestet. Det var en helt ny och progressiv socialpolitisk deklaration av bryggerierna ambitioner och satsningar framöver allt på drogfria ungdomsaktiviteter. Under 1988 satsades mer än 10 miljoner kronor på att förverkliga engagemanget genom ett intensivt samarbete med bl a Fryshuset och Non Fighting Generation. Redan från början har vi haft en egen ungdomskonsulent som hållit kontakt med olika projekt som spirat inom kommunerna, landstingen, skolorna, fritidsgårdarna och en mängd olika organisationer – traditionella folkrörelseorganisationer såväl som unga, radikala grupper.

Under 1989 har det här arbetet fortsatt och dagligen kommer förfrågningar från alla håll och kanter om absolut ingenting. Numera kan vi inte bara hjälpa till med finansiella insatser, utan också med konkreta råd och personella resurser.

Ett viktigt arbete

I början bemöttes bryggeriernas ambitioner och verksamhet med stort tvivel och många teorier om försåtligt taktiskt agerande. Tiden och ett konsekvent agerande har gett oss ett ökat och fast trovärde. Samtidigt har också arbetet fått oss att inse att vi måste gå vidare.

Vi vill och vi vet att vi kan göra mer, för att landet ska få en alkoholpolitik som får en bred förankring och som kan leda till bestående resultat. Därför tillsatte vi en särskild ”Manifestgrupp”, som fick i uppdrag att utarbeta ett nytt Manifest – en ny förklaring av våra framtida satsningar.

På Bryggardagen 1990 kommer vi att presentera en vidareutveckling av de åtaganden som vi hittills gjort. Då vill vi visa, att vi står för vad vi sagt och att vi tänker genomföra det vi tror på.

Miljödebattens symbolfråga

När andra branscher för årtionden sedan helt och fullt satsade på engångsförpackningar och slopade alla sina olika returförpackningar, så gjorde bryggerinäringen tvärtom. Det resulterade i att vi blev allas exempel på valet mellan återfyllbara returförpackningar och engångsförpackningar. Den fokuseringen i den allmänna miljödebatten gjorde att vi på ett tidigt stadium var tvungna att arbeta för miljövänligare och mindre energikrävande förpackningar. I ett videoprogram presenterade vi vårt arbete och våra argument samtidigt som vi betonade att även andra måste ta sitt ansvar – det handlar ju också om vår miljö.

Våren 1989 krävde regeringen en rejäl uppstramning av den svenska avfallssituationen och givetvis blev bryggerinäringen snabbt kritiserad framför allt för familjeflaskan i PET-plast. Istället för att prata enskildheter beslutade sig branschen för att ta på sig ansvaret för ett branschgemensamt miljöprojekt baserat på en ekologisk grundsyn. Detta kombinerades med att vi också åtog oss att se till att vi inom något år skulle kunna ha en återfyllbar returflaska i PET-plast i stället för nuvarande engångsvariant. Vi fick ett positivt gensvar från miljöministern och just nu pågår ett intensivt arbete på att konkret aktivera en mängd olika miljösatsningar och ta fram en återfyllbar PET-flaska, som ska vara i bruk från mitten av 1991. I slutet av året blev den mest omfattande miljö- och energiutredningen, som någonsin gjorts kring våra olika förpackningar, klar. Det har genomförts av Gustav Sundström, som är landets främsta förpackningsforskar och har ett stort internationellt anseende. Resultatet blev i korthet att det inte föreligger någon markant skillnad mellan de olika förpackningsvarianterna. Dock kommer den nya återfyllbara PET-flaskan att bli den absolut energisnålaste förpackningen för kolsyrade drycker.

Den nya lättare 20-flaskbacken introducerade under 1989 och fick ett positivt bemötande av konsumenterna. Enklare att hantera och smidigare att bära med sig, var kommentarerna. I och med att den nya backen såg dagens ljus har också arbetet med att få fram en ny lättare 33 cl returglasflaska tagit ett steg framåt.

Under sommaren 1989 genomförde vi också en omfattande informationskampanj under temat Summer-Pack. Med fyra miljöbussar turnerade åtta entusiastiska ungdomar runt hela landet – från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. Meningen var att semesterfirande svenska skulle få en liten personlig informationsstund om framför allt förpackningar och vikten av att inte skräpa ner. Massmedia följde arbetet och rapporteringen var synnerligen god.

Allt är inte bara öl och miljö …

Vatten är en av de grundläggande överlevnadsvillkoren. Det är dock skillnad på vatten och vatten. Under året har Sveriges Bryggeriers medlemmar enats om en gemensam och slutlig definition av de olika vattenprodukterna. Därigenom kommer också konsumenterna att få lättare att välja rätt vatten till varje tillfälle. Marknaden för vatten kommer med all sannolikhet att öka kraftigt under de närmaste åren. På sikt kommer vi troligen att få hit mer av den kontinentala vanan att dricka buteljerat vatten och att i alla andra avseenden använda vanligt kranvatten. Då blir vattnet inte bara en guldkant i tillvaron, utan också en vardaglig självklarhet.

Utbildning ger bättre reklam

Under året har vi engagerat ett antal kurser och seminarier i samarbete med Konsumentverket och olika marknadsföringsexperter. Genom att prioritera utbildning i och kring de bestämmelser som rör marknadsföring av maltdrycker, så har vi också kunnat få ner antalet anmälda annonser. Konsumentverket har uttryckt uppskattning för våra insatser och det känner vi oss hedrade av.

Allt som skett och alltjämt sker inom bryggerinäringen bygger på att branschen består av duktiga och expansiva företag med seriösa och skickliga chefer och medarbetare. Genom en kombination av samverkan och konkurrens åstadkommer vi en erforderlig kommersiell effektivitet till nytta för konsumenter och till gagn för samhället. Låga priser och högsta kvalitet kommer alltid att vara vägledande för konsumenternas val.

Sveriges Bryggerier är en av landets äldsta näringslivsorganisationer och just nu skriver vi lite av modern historia genom den förnyelse, som skett av föreningens verksamhet. En sådan förändring hade inte varit möjlig om inte också medarbetarna på kansliet varit beredda till uppoffringar och krafttag. Jag vill avslutningsvis rikta ett särskilt varmt och uppriktigt tack till alla som varit engagerade i föreningens arbete under det gångna året.