EN LIVSKRAFTIG BRYGGERINÄRING SOM TAR ANSVAR

Vi är Sveriges äldsta branschorganisation och har representerat den svenska bryggerinäringen sedan 1885. Våra medlemmar producerar öl, cider, läsk och vatten. Tillsammans verkar vi för en livskraftig bryggerinäring som växer på ett framgångsrikt, hållbart och ansvarfullt sätt.

Vår verksamhet kommer med ett stort ansvar. Därför arbetar vi målmedvetet med både folkhälsa och miljö. Vi värnar om det svenska alkoholmonopolet, vi samverkar med tull och polis för att minska den illegala införseln av alkohol och vi har instiftat egna regelverk och kontrollinstanser för reklam och marknadsföring.

Alkoholhaltiga drycker ska inte hamna i fel händer och aldrig hos människor under 18 år. Därför arbetar vi också med vårt egeninitierade skolmaterial – Prata om Alkohol.

Vi arbetar med förpackningsfrågor och retursystem i form av bland annat rödbacken och blåbacken. Vi äger också 50 procent av Returpack och 20 procent av Svensk Glasåtervinning

Läs mer om hur vi tar vårt ansvar under rubrikerna till vänster.

En modern alkoholpolitik

Alla ska kunna njuta av öl, cider och läsk utan att någon tar skada

Som svensk bryggerinäring har vi ett stort ansvar för att begränsa alkoholens skadliga effekter och bidra till sundare attityder till konsumtion av alkohol. Vi tror på ett samhälle där alla kan njuta av öl och cider – utan att någon tar skada. Därför arbetar vi för en modern alkoholpolitik som har en individualistisk syn på konsumtion och fokus på risk- och missbruk.

 

Vi stöttar aktivt en kontrollerad försäljning

Kontroll är ett avgörande verktyg för att motverka risk- och missbruk, samt skydda barn och unga.

I dagsläget består den kontrollerade försäljningen av ålderskontroller i handeln, på restauranger och på Systembolaget. Systembolaget har ensamrätt att sälja alkoholhaltiga drycker över 3,5 volymprocent.

Sveriges Bryggerier stödjer det svenska alkoholmonopolet via Systembolaget och vi har ett gott samarbete. Vi ser alkoholmonopolet som en viktig del i att bibehålla en förnuftig och modern alkoholpolitik.

 

Nolltolerans mot ungas drickande

Sveriges Bryggerier har ett egeninitierat program där vi arbetar med attityder till alkohol hos unga – vårt välanvända skolmaterial Prata Om Alkohol. Det är ett material som är utformat för att uppmuntra och vägleda skolpersonal till ett aktivt hälsofrämjande arbete inom alkoholfrågan. Ett av de viktigaste målen med materialet är att skjuta upp ungdomars eventuella alkoholdebut och att ge dem ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. Materialet har beställts av 75 procent av Sveriges alla högstadie- och gymnasieskolor och 99 procent av alla användare skulle rekommendera materialet vidare till sina kollegor. Satsningen har uppmärksammats internationellt och Prata Om Alkohol finns idag i åtta europeiska länder.

Materialet är författat av en läkare och tre erfarna pedagoger och läromedelsförfattare. Prata Om Alkohol drivs sedan starten 2006 av Kunskapskraft & Media, med medel från Sveriges Bryggerier och Sprit- och Vinleverantörsföreningen.

Läs mer på Prata Om Alkohols hemsida.

 

Ansvarsfull marknadsföring

Sveriges Bryggerier tror på ett starkt självregleringssystem när det kommer till marknadsföring av alkohol. Därför driver vi ett omfattande självreglerande arbete, utöver vad som finns formulerat i svensk lag. Vi har tagit fram egna riktlinjer och rekommendationer, och i samverkan med Sprit- och Vinleverantörsföreningen har vi inrättat Alkoholleverantörernas granskningsman, AGM. Det är ett självständigt organ dit allmänheten kan anmäla företagens reklam och marknadsföring för prövning.

AGM är ingen myndighet utan en funktion och instans som vi tillsammans med Sprit- och Vinleverantörsföreningen har skapat frivilligt. Vem som helst kan när som helst anmäla en reklam eller marknadsföring av alkohol. Ärendet utreds och uttalandet publiceras på AGM:s hemsida.

Vi tror att ett självregleringssystem, som bland annat innefattar AGM, är ett modernt och sunt sätt att arbeta förebyggande. AGM finns också till för att utbilda våra medlemmar, vilket både sker genom löpande stöd i mindre frågor men även via de marknadsföringsutbildningar som AGM håller varje år. Varje år utbildas mellan 150 och 200 anställda hos våra medlemsföretag.

Läs mer om hur arbetet drivs på Alkoholgranskningsmannens hemsida.

 

Alkoholfria zoner

Sveriges Bryggerier ser det som mycket viktigt att det finns platser och tillfällen som är helt alkoholfria. Därför arbetar vi aktivt med att informera om och understödja alkoholfria zoner i ungdomen, graviditeten, trafiken och på arbetet.

 

Stoppa den illegala hanteringen av alkohol

Illegal alkohol fortsätter att vara en inkomstkälla för kriminell verksamhet i Sverige. Enligt Tullverkets officiella statistik uppgick beslagen 2018 till 484 000 liter alkohol. Det är visserligen en minskning från 2017, men tullen menar att det inte finns anledning att tro att smugglingen minskar. Snarare är det så att smugglingen ändrar karaktär där smugglarna kommer betydligt oftare, men med mindre mängd alkohol per tillfälle. 

Den illegala införseln av alkohol till Sverige drabbar den svenska bryggerinäringen ekonomiskt, men framför allt hotas den kontrollerade försäljningen via Systembolaget, vilket främst drabbar de grupper som den svenska alkoholpolitiken ska värna – ungdomar och storkonsumenter. Sveriges Bryggerier vill förhindra all illegal hantering av alkohol och samverkar därför med tull, polis och politiker i dessa frågor.

FÖR EN BÄTTRE FOLKHÄLSA

Socker är en smakbärare och en naturprodukt som finns i nästan alla livsmedel. Förutom sötma och energi bidrar socker också med volym och textur. Sockret har även konserverande och fuktighetsbevarande egenskaper och bidrar till att säkra den höga kvaliteten i våra livsmedel. Utan socker skulle livsmedel snabbare bli gamla eller mögla.

Men en överkonsumtion av socker och en obalanserad kosthållning kan leda till allvarliga sjukdomar. Sveriges Bryggerier arbetar med de svenska läskproducenterna som medlemmar för att aktivt verka för en bättre folkhälsa. En viktig del av detta arbete är att arbeta för att minska den totala konsumtionen av socker i Sverige.

 

Global och nationell strategi

Världshälsoorganisationen WHO antog 2013 en global strategi för icke smittsamma sjukdomar, så kallade Non Communicable Diseases, NCD. Till dessa räknas bland annat hjärtproblem, cancer, diabetes och psykisk ohälsa. Övervikt och fetma har tillsammans med alkoholmissbruk identifierats som de största faktorerna bakom ohälsa och icke-smittsamma sjukdomar. Särskilt pekar man på överintag av socker, salt och fett.

2015 initierade den svenska regeringen en kommission för jämlik hälsa. Kommissionen lämnade sitt slutbetänkande i januari 2018, där man föreslår att överväga skatt på sötade drycker för att på så sätt minska sockerkonsumtionen och bekämpa övervikt och fetma.

2017 gav regeringen ett uppdrag till Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten att närmare utreda sambandet mellan kost, fysisk aktivitet och hälsa, samt komma med förslag på åtgärder för bättre folkhälsa. Myndigheterna ställer sig mer tveksamma till skatter och pekar bland annat på livsmedelsbranschens ansvar att verka för hälsosammare alternativ istället. Myndigheterna överlämnade sin rapport i maj 2017. Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

 

Ett välkommet arbete

Sveriges Bryggerier stöttar regeringens arbete för en jämlik hälsa. Utbredningen av icke-smittsamma sjukdomar till följd av en ohälsosam livsstil, felaktig kost och för lite aktivitet är en allvarlig utmaning som ska tas på största allvar.

Vi välkomnar myndigheternas rapport och ser positivt på de slutsatser som dragits. Det är viktigt att alla åtgärder som införs är evidensbaserade och får en noggrann uppföljning.

 

10 procent sockerreduktion till 2020

Konsumtionen av läsk i Sverige har sjunkit de senaste 15 åren. Vi dricker 6 procent mindre i dag än 2003. Konsumtionen av den sockersötade läsken har under samma period sjunkit med 29 procent – en minskning med 24,8 liter/person/år. I dag ligger konsumtionen relativt stadigt, men andelen light-läsk fortsätter att öka. Inte ens 2 procent av de kalorier svenskar får i sig varje år kommer från konsumtion av läskedrycker.

De svenska läskproducenterna verkar aktivt för en bättre folkhälsa.  Branschen har sedan i februari 2017 ett gemensamt åtagande genom den europeiska branschföreningen Unesda om 10 procents sockerreduktion till 2020. Detta ska bland annat uppnås genom lansering av nya produkter med lägre sockerhalt, minde förpackningar och information som stöttar konsumenterna att göra medvetna val.

 

Sockerskatt fel väg att gå

Kommissionen för jämlik hälsa lämnade sitt slutbetänkande i januari 2018 och trots att riktlinjerna för arbetet inte hade något särskilt fokus på kost, föreslog regeringen att man bör överväga skatt på sötade drycker för att på så sätt minska sockerkonsumtionen och bekämpa övervikt och fetma.

Det finns dock ingen evidens för att skatt på sockrade drycker ger effekt på folkhälsan, det visar bland annat studier gjorda i Nya Zealand. Det finns studier som indikerar effekter av införandet av sockerskatt, men de har gjorts på marknader som inte är jämförbara med Sverige. Mexiko lyfts ofta fram som ett lyckat exempel på sockerskatt och även om konsumtionen av socker sjönk med 6-7 procent under de första två åren återgick den sedan till ursprungliga nivåer. Man har heller inte noterat någon effekt på övervikt, fetma eller liknande hälsotillstånd. Skatten hade alltså ingen effekt på hälsan.

Norge har haft en sockerskatt sedan 1981 och är det land i Norden som har högst skatt på sötade drycker, men är samtidigt det land som har högst konsumtion. I statsbudgeten för 2018 höjde den norska regeringen sockerskatten kraftigt, något som har kritiserats starkt från flera håll, då den i första hand har lett till en ökad gränshandel. Vilka effekter sockerskatten har på den norska konsumtionen av socker återstår att se.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Ett aktivt och ambitiöst miljöarbete

Forskare är eniga om att vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser för att stoppa den globala uppvärmningen. Klimatproblemet är globalt – och vi som branschorganisation för den svenska bryggerinäringen har ett ansvar för att minska vårt klimatavtryck. Detta gör vi på många sätt, bland annat genom Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Det är ett branschinitiativ vi initierat tillsammans med Systembolaget och Sprit- och Vinleverantörsföreningen, som syftar till att bidra till svenska regeringens klimatmål samt FN:s globala mål i Agenda 2030.

Vi arbetar också med retur- och återvinningssystem, som är en viktig del i att få ned bryggeribranschens klimatavtryck. Detta göra vi på en mängd olika vis, bland annat genom systemen rödbacken och blåbacken, samt att vi äger 50 procent av Returpack och 20 procent av Svensk Glasåtervinning.

 

Dryckesbranschens klimatinitiativ

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett samarbetsprojekt som lanserades 2017 av Sveriges Bryggerier, Systembolaget och Sprit- och Vinleverantörsföreningen. Arbetet inleddes med en viljeyttring, där samtliga aktörer lovade att sätta upp mål för sitt klimatarbete samt att mäta sina avtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol (GHG), en internationellt vedertagen standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. Arbetet har som mål att bidra till att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2 grader, vilket ligger i linje med Agenda 2030 och de globala målen. Läs mer om Dryckesbranschens klimatinitiativ.

 

Bäst i världen på pant

I Sverige har vi sedan länge ett väl fungerande pantsystem för glasflaskor, metall- och aluminiumburkar samt PET-flaskor. Hela 98 procent av alla 33-centiliters glasflaskor – de röda backarna – lämnas tillbaka när de är urdruckna. I genomsnitt fylls, dricks, pantas och diskas en returflaska 40 gånger innan den krossas ut och blir till en ny flaska. Mellan 50 och 90 procent av glaset i nya flaskor består av återvunnet glas.

Att vårt pantsystem fungerar så bra kan vi tacka alla fantastiska konsumenter för, de är nämligen bäst i världen på att panta. Vi är också tacksamma för organisationerna returpack och Svensk Glasåtervinning. Returpack tar hand om alla PET-flaskor och burkar som pantas i Sverige. Under 2017 pantades totalt 1,6 miljarder flaskor och burkar.

 

Flera sätt att få ned klimatavtryck

Bryggerierna i Sverige arbetar kontinuerligt med att göra både produktionen och distributionen ännu mer klimateffektiv. Det kan göras på många sätt, till exempel genom ECO-driving, genom att lägga över fler transporter till tåg, och genom att övergå från tunga glasflaskor till lättare PET-flaskor; att spara vikt ger stort genomslag eftersom det reducerar transportutsläpp i hela distributionskedjan. Läs mer om förpackningarnas påverkan: LCA-rapport_Förpackningarnas påverkan på klimatet 2020

ARBETSMILJÖ

Sveriges Bryggerier och dess medlemmar värnar om arbetsmiljön. Sedan 2003 har bryggeriernas arbetsgivare därför en överenskommelse med arbetstagarnas organisationer om säkerhet. Överenskommelsen heter ”5 steg” och syftar till att göra omlastningen/transporten mellan bryggarbilen och restaurangen/krogen säker. De utförliga reglerna finns här nedan.

 

Arbetsmiljölagstiftningen & 5 steg

Leveransvillkor

Från och med den 1 maj 2003 levererar inte bryggerierna förbi nedan uppräknade hinder. Samtliga bryggerier är delaktiga i detta arbetsmiljöarbete.

 • Leverans vid låg takhöjd under 180 cm – ingen leverans den vägen
 • Leverans vid takhöjd under 220 cm men över 180 cm – enbart rullande leverans
 • Leverans via kollucka/ränna utan ergonomisk riktig inmatningsmöjlighet – ingen leverans den vägen
 • Leverans via transportband utan ergonomisk riktig inmatningsmöjlighet – ingen leverans den vägen
 • Leverans via ramp med en lutning brantare än 1:12 – ingen leverans den vägen
 • Leverans ner/upp hissad med rep – ingen leverans den vägen
 • Leverans via trappa om mer än 5 steg – ingen leverans den vägen.

Nätverk över Sverige

Ett nätverk har skapats med representation från bryggerierna för att underlätta samarbetet mellan våra medlemmar. Nätverkets syfte är att erbjuda stöd till säljorganisation och distribution samt:

 • att se till att alla bryggerier inventerat sina varuintag med hjälp av inventeringsmallen
 • att samarbeta kring hur man kan åtgärda ”hindren” vid kundernas varuintag
 • att fungera som stöd för säljarna och chaufförerna
 • att underlätta dialogen mellan bryggerier, myndigheter och andra parter
 • att lämna information om vilka kunder som byter leverantör på grund av leveransvillkoren

Utdrag ur den lagstiftning som ligger till grund för bryggeriernas arbetsmiljöarbete/en-modern-alkoholpolitik

Rörelseidkaren (restaurangägaren) är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:42) omfattar även ansvaret utifrån kommande personal, det vill säga rörelseidkaren (restauratören) har arbetsmiljöansvaret för chaufförerna när de levererar varor till till exempel restauranger.

Fastighetsägaren har enligt arbetsmiljölagen (kap 7 § 8) ansvar för att lokalerna ur arbetsmiljöhänseende är anpassade till den verksamhet som enligt avtalet skall bedrivas i lokalerna.

(AFS 2000:42)

53 § Transportvägar för tyngre transporter skall normalt vara utformade så att de medger transporter på hjul.
58 § Enstaka trappsteg liksom trösklar i korridorer och gångar skall undvikas

Kommentarer till 62 §

Varumottag bör dimensioneras och utformas för erforderliga hanteringshjälpmedel och så att manuella lyft och manuell hantering kan ske i gynnsamma arbetsställningar, bland annat inte över axelhöjd eller under knähöjd.

Kommentarer till 64 §

Ramp bör inte ha en större lutning än 1:12. Handikappsramper och ramper för tyngre gods ska minst ha 1:12 i lutning.

 

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer är branschens förslag till hur livsmedelsföretag kan utforma sin verksamhet för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav och producera säkra livsmedel. De innehåller praktiska råd som ger bra stöd i verksamheten.