Branschgemensamt initiativ för konsumentinformation.

«

Livsmedelsproducenterna är skyldiga att redovisa ingredienser och energiinnehåll på sina produkter. I dagsläget gäller dock ett undantag för alkoholhaltiga drycker över 1,2 volymprocent.

Redan år 2015 initierade den europeiska bryggerinäringen frivillig märkning på sina produkter i full konformitet med gällande livsmedelslagstiftning. Detta har genomförts av de flesta internationella bryggerier och välkomnats av både myndigheter och organisationer.

Efter ökade krav från konsumenterna på transparens och information gav EU- Kommissionen i mars 2017 öl, cider, vin och spritnäringen i uppdrag att tillsammans ta fram ett förslag på frivillig märkning för hela näringen.

Förslaget redovisades ett år senare i mars 2018. Följande utvärderas av berörda myndigheter:

1.     Branschen åtar sig att tillhandahålla näringsinformation och innehållsförteckningar över produkternas innehåll på de sätt som lämpar sig bäst för de enskilda produkterna.

2.     Näringsinformation och innehållsförteckningar av produkterna kommer att göras lättillgängligt, antingen på produkternas egna etiketter eller via webb-länk, QR-kod, streckkod eller via nya, smarta tekniska lösningar.

3.     Branschen kommer att använda både traditionella och innovativa lösningar för att nå ut med information till konsumenter. Branschen ser även över möjligheten att utveckla helt nya sätt att nå ut med informationen.

4.     Livsmedelsföretagen med skyldighet att tillhandahålla livsmedelsinformation kommer att ansvara för hur näringsinformation och innehållsförteckningar görs tillgänglig för konsumenter.

5.     Branschen kommer att tillhandahålla konsumentinformationen i linje med det enhetliga förslaget i väntan på att ett nytt ramverk antas i EU eller nationellt.

6.     Branschen åtar sig att implementera förslaget senast i mars 2021.

»