Branschorganisationer bildar Näringslivets Producentansvar för att möta utökat producentansvar för förpackningar

«

Producentansvaret för förpackningar står inför stora förändringar. Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. För att möta utvecklingen har flera branschorganisationer tagit steget och bildat ett gemensamt bolag – Näringslivets Producentansvar AB.

I juni 2022 beslutade regeringen om en ny förordning om producentansvar för förpackningar med syftet att öka materialåtervinningen, minska mängden förpackningar och förpackningsavfall samt säkerställa att avfall tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Förordningen innebär bland annat att alla producenter ska vara anslutna till en producentansvarsorganisation som är godkänd av Naturvårdsverket från och med den 1 november 2023. Producenterna ansvarar, genom producentansvarsorganisationen, för att bekosta insamling av förpackningar och säkerställa att förpackningsavfallet materialåtervinns.

För att möta utvecklingen har branschorganisationerna Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) tagit steget och bildat ett gemensamt bolag och producentansvarsorganisation – Näringslivets Producentansvar AB.

Varför bildas Näringslivets Producentansvar?

Branschorganisationerna som äger Näringslivets Producentansvar består av både kundföretag och leverantörer. Ägandeskapet syftar till att öka nyttan för branschorganisationernas medlemmar genom att möjliggöra både insyn och påverkan för anslutna producenter. Hos Näringslivets Producentansvar får de en producentansvarsorganisation (PRO) som de själva äger genom sin branschorganisation.

Näringslivets Producentansvar bygger vidare på den expertis och erfarenhet som har utvecklats inom Förpackningsinsamlingen, FTI, under drygt 25 år och stöttar i alla frågor som rör producentansvaret – från återvinningsbar förpackningsdesign till redovisning, rapportering och lagkrav.

Som producentansvarsorganisation har Näringslivets Producentansvar ambitionen att erbjuda alla producenter en hållbar och ansvarsfull tjänsteportfölj av samtliga materialslag som förordningen omfattar. Genom strategiska partnerskap med utvalda leverantörer av återvinningstjänster, däribland Svensk Plaståtervinning och Svensk Glasåtervinning, avser Näringslivets Producentansvar att fortsätta driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning – så att fler förpackningar kan bli förpackningar igen.

Näringslivets Producentansvar drivs utan vinstutdelning, fokus ligger på att anslutna producenter ska få så mycket återvinning som möjligt för sin förpackningsavgift.

Läs mer om Näringslivets Producentansvar på www.npa.se
Anslut dig genom att fylla i formuläret här

Vem räknas som producent?

Om ditt företag tillför en förpackning på den svenska marknaden, har du som producent enligt lag ett finansiellt ansvar för att förpackningen samlas in och återvinns. Huvudsyftet med producentansvaret är att minska nedskräpning, minska mängden avfall samt att se till att det avfall som ändå uppstår, återvinns och används till nya produkter.

Du räknas som producent om ditt företag gör något av följande:

  • Fyller eller på annat sätt använder en förpackning (för att skydda, presentera eller underlätta hanteringen och transporten av en vara).
  • För in en förpackad vara till Sverige.
  • Tillverkar en förpackning i Sverige (serviceförpackningar).
  • För in en förpackning till Sverige (serviceförpackningar).
  • Från ett annat land än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutlig användare i Sverige.

Läs mer om producentansvaret här

 

Vad betalar du som producent för?

Enligt förordningen övergår insamlingsansvaret för hushållsförpackningar från producenterna till kommunerna den 1 januari 2024 och från 2027 ska alla hushåll kunna lämna sina förpackningar till återvinning fastighetsnära.

Producenterna ansvarar, genom producentansvarsorganisationer, för att bekosta insamlingen av förpackningarna och säkerställa att förpackningsavfallet materialåtervinns. Kommunerna får alltså ersättning för sitt insamlingsarbete genom att fakturera producenterna via producentansvarsorganisationerna.

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram föreskrifter med beräkningsgrunderna.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Vad behöver du som producent göra?

Redan idag har du som producent ett ansvar för att bidra till de nationella målen. Förordningen tydliggör att producenter framöver endast får tillhandahålla förpackningar som går att återvinna eller återanvända.

Senast den 1 november 2023 ska alla producenter också vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation (PRO) och via den finansiera insamling, mottagning och återvinning av sina förpackningar från och med 1 januari 2024.

Läs mer om Näringslivets Producentansvar på www.npa.se
Anslut dig genom att fylla i formuläret här

»