MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Ett aktivt och ambitiöst miljöarbete

 

Forskare är eniga om att vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser för att stoppa den globala uppvärmningen. Klimatproblemet är globalt – och vi som branschorganisation för den svenska bryggerinäringen har ett ansvar för att minska vårt klimatavtryck. Detta gör vi på många sätt, bland annat genom Dryckesbranschens Klimatinitiativ samt arbete med retur- och återvinningssystem, som är en viktig del i att få ned bryggeribranschens klimatavtryck. Sveriges Bryggerier äger och driver systemen rödbacken och blåbacken, samt äger 50 % av Returpack och 20 % av Svensk Glasåtervinning.

Läs mer om hur vi tar vårt ansvar under rubrikerna till vänster.

Dryckesbranschens klimatinitiativ

 

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett samarbetsprojekt som lanserades 2017 av Sveriges Bryggerier, Systembolaget och Sprit- och Vinleverantörsföreningen. Arbetet inleddes med en viljeyttring, där samtliga aktörer lovade att sätta upp mål för sitt klimatarbete samt att mäta sina avtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol (GHG), en internationellt vedertagen standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser. Arbetet har som mål att bidra till att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2 grader, vilket ligger i linje med Agenda 2030 och de globala målen.

Bäst i världen på pant

I Sverige har vi sedan länge ett väl fungerande pantsystem för glasflaskor, metall- och aluminiumburkar samt PET-flaskor. Hela 98 procent av alla 33-centiliters glasflaskor – de röda backarna – lämnas tillbaka när de är urdruckna. I genomsnitt fylls, dricks, pantas och diskas en returflaska 40 gånger innan den krossas ut och blir till en ny flaska. Mellan 50 och 90 procent av glaset i nya flaskor består av återvunnet glas. 

Att vårt pantsystem fungerar så bra kan vi tacka alla fantastiska konsumenter för, de är nämligen bäst i världen på att panta. Vi är också tacksamma för organisationerna Returpack och Svensk Glasåtervinning. Returpack tar hand om alla PET-flaskor och burkar som pantas i Sverige. Under 2022 pantades totalt 2,6 miljarder flaskor och burkar.

Flera sätt att få ned klimatavtryck

Bryggerierna i Sverige arbetar kontinuerligt med att göra både produktionen och distributionen ännu mer klimateffektiv. Det kan göras på många sätt, till exempel genom ECO-driving, genom att lägga över fler transporter till tåg, och genom att övergå från tunga glasflaskor till lättare PET-flaskor; att spara vikt ger stort genomslag eftersom det reducerar transportutsläpp i hela distributionskedjan. Läs mer om förpackningarnas påverkan: LCA-rapport_Förpackningarnas påverkan på klimatet 2023