Framsteg och utmaningar – omvärlden sätter press på dryckesbranschens klimatarbete

Hållbarhet fortsatt högt på dryckesbranschens agenda. Företagens direkta utsläpp har minskat stadigt sedan man började mäta inom Dryckesbranschens Klimatinitiativ, DKI. Nu släpps den fjärde rapporten, som visar på både framsteg och utmaningar.

Positivt är att det i årets rapport syns en ökad andel återvunnet material i förpackningarna och att fler deltagare i klimatinitiativet har gått över till fossilfria energikällor. Det är också glädjande att initiativet växer. I år var det 56 företag som rapporterade in, vilket motsvarar 86 % av dryckesvolymen i Systembolagets fasta sortiment.

– När omvärldsfaktorer stökar till det för dryckesbranschens aktörer tar man ändå ägandeskap över det man kan kontrollera. Både ökad återvinningsgrad och ökad användning av fossilfria energikällor ligger i linje med Initiativets fyra mål till 2030. Att allt fler vill vara en del av Dryckesbranschens Klimatinitiativ visar också på ett ökat intresse och medvetenhet för hållbarhetsfrågan inom branschen, säger Anna-Karin Fondberg, VD för Sveriges Bryggerier.

– Två år av pandemi har skapat utmaningar för dryckesbranschens klimatarbete. Nu ser vi att exempelvis transporter blev en utmaning där en del sträckor lades om till lastbil i stället för tåg eller båt. Transporter är en stor del av framför allt de importerande företagens klimatpåverkan och fokus ligger nu på att skapa förutsättningar för de omställningar som krävs, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen

– När klimatarbetet utmanas är det en styrka att vi inom DKI delar insikter och inspirerar varandra. Det finns mycket kvar att göra. Klimatavtrycket från förpackningar ökade jämfört med 2020 eftersom konsumenterna under pandemin ändrade sina inköpsvanor och dryckesval. Med särskilt fokus på förpackningar och transporter fortsätter vi nu vårt gemensamma arbete för att branschen ska vara klimatneutral 2045, säger Ann Carlsson Meyer, VD för Systembolaget.

Mål till 2030 för Dryckesbranschens Klimatinitiativ:

 1. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
 2. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
 3. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
 4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling

Här hittar du DKI:s klimatrapport för 2021.

 

Om initiativet:

Bildat av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas”. Tillsammans arbetar branschkollegor både enskilt och gemensamt för att minska sin klimatpåverkan. Initiativtagarna har utvecklat ett rapporteringsverktyg så att både stora och små aktörer ska kunna medverka. Alla Systembolagets leverantörer kan ansluta sig till initiativet.

För mer information:

Anna De Geer, SVL, tel. 070-698 35 35, anna.degeer@svl.se

Erika Danckwardt-Lillieström, Sveriges Bryggerier, tel. 070-983 95 63, erika.d-l@sverigesbryggerier.se

Systembolagets presskontakt tel. 070-245 00 47, press@systembolaget.se

AGM utbildningar hösten 2022

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken. Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande.

För medlemmar i Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna kostnadsfria. AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-medlemmar. Icke-medlemmar får dock betala kurspris.

 

Hösten 2022 håller AGM utbildningarna Ansvarsfull alkoholreklam (grundkurs) och Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier (fördjupning).

 • Grundkurs 23 sep och 11 nov.
 • Sociala medier 30 sep och 18 nov.

Anmälan görs via AGM:s  hemsida.

Kasta inte flaskan!

Det råder akut brist på glasflaskor och vi behöver din hjälp nu – kasta inte returflaskan i glasiglon!  Panta den i din butik så kan den användas upp till 40 gånger till. Bra för både miljön och plånboken.

 

Efterfrågan på glasflaskor har ökat under lång tid och producenter av glasflaskor hinner inte med. Flaskbristen är en effekt av en två år lång pandemi samt kriget i Ukraina, eftersom både Ryssland och Ukraina är stora glasproducenter. Bristen på flaskor förvärras då det dessutom av misstag slängs miljontals returflaskor i glasåtervinningen som i stället för att återanvändas efter tvättning hamnar i produktionskön hos de överbelastade glasbruken. Samtidigt innebär det en onödig påfrestning på miljön.

– Många tror att de köpt engångsglas och slänger flaskorna i glasigloos. Det innebär att miljontals flaskor som skulle kunna återanvändas hamnar fel. En returglasflaska fylls i snitt 40 gånger innan den skrotas och blir till nytt glas, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

 

Totalt säljs drygt 32 miljoner liter öl, vatten och läsk på returglasflaska varje år. I Sverige har vi två unika retursystem för glasflaskor, dels det som gäller 33 cl glasflaskan som finns i en röd back, dels i en 50 cl-flaska som finns i en blå back. Returglassystemen är mer än 100 år gamla.  Placerade i sina backar är returglasflaskorna lätta att känna igen, men när de packats upp på hyllan kan det vara svårare.

 

Svinnet är tyvärr stort för 50 cl flaskan och varje år tillförs mellan sju och nio miljoner nya flaskor till retursystemet. Totalt handlar det om 25 % flaskor som slängs i stället för att återanvändas. Svinnet är som allra störst för flaskor som inhandlas på Systembolaget – hela 86 %.

– Det är framför allt 50 cl returglasflaskor som köps i singelförpackningar där man missar pantsymbolen och kanske inte heller noterar att man betalar pant vid inköpstillfället. Intresset för returglas har ökat, fler och fler människor vill värna om miljön och våra resurser.  Vi vädjar därför till alla som konsumerar läsk eller öl att fortsätt välja returglas men att hantera förpackningen rätt. Titta efter symbolen på etiketten, panta och fortsätt värna om miljön, fortsätter Anna-Karin Fondberg.

 

Under sommaren ligger försäljningen av dryck drygt 30% över årssnittet. Se till att lämna in dina returglasflaskor nu så hinner vi tvätta och fylla på dem under sommaren.

 

Så här gör du för att värna om miljön och hantera förpackningen på rätt sätt

 • Returglas (pantflaskor), pantas i butik. Tyvärr är det många mindre butiker som inte längre hanterar retursystem, men de större tar emot. Titta på flaskan och se om den har en pantsymbol.
 • Engångsglas – sorteras i färgat eller ofärgat glas och lämnas till återvinning (glasigloos)

 

För mer information, kontakta:

Erika Danckwardt-Lilleström, kommunikation och samhällskontakt, Sveriges Bryggerier
Erika.d-l@sverigesbryggerier.se, 070-983 95 63

Sök utbildningsstipendium genom Franz Heiss fond

Sveriges Bryggerier gläds åt att svensk bryggerinäring växer och att det idag finns över 400 aktiva bryggerier i Sverige. Ökad kompetens är en viktig faktor för att vår bransch ska fortsätta växa. Sveriges Bryggerier erbjuder nu möjligheten att söka utbildningsstipendium genom Franz Heiss fond. Det finns två stipendier att söka under våren.

 

 • Stora Frans Heiss stipendiet, 50 000 kr – exklusivt för dig som arbetar vid ett medlemsföretag i Sveriges Bryggerier.
 • Lilla Frans Heiss stipendiet, 25 000 kr – öppet även för dig som inte är verksam inom bryggeribranschen idag.

 

Franz Heiss fond Franz Heiss d.ä. föddes 1838 i Bayern och dog 1898 i Stockholm. Han var bryggare och industriman, bl a delägare i Hamburgerbryggeriet och en av initiativtagarna till AB Stockholms Bryggerier. Franz Heiss fond bildades 1937, 39 år efter hans död. Det var hans son, Franz Paul d.y. som också var bryggare, som lät instifta fonden. Fondens medel ska användas till studiehjälp åt svenska bryggerielever och bryggmästare samt till understöd åt behövande medlemmar av Svenska Bryggareföreningen.

 

Tidigare stipendiater har fördjupat sig i olika utmaningar för att utveckla bryggeribranschen som exempelvis:

 • Utveckling av ekologisk och glutenfri öl samt odling av humle med mindre bekämpningsmedel
  – Studierna omfattade glutenfri ölbryggning, permakultur som en del i att motverka skadliga organismer på grödorna, samt korsning av olika humlesorter för att få fram sorter som bättre står emot angrepp.
 • Hur bryggerierna kan lösa de logistiska utmaningarna i samband med allt trängre städer, begränsade lastzoner samt förbud för nattrafik
  – Fördjupad kunskap kring transport och logistik samt hur städer utanför Sverige tagit sig an utmaningen ingick i studierna.
 • Framtidens bryggeriprodukter
  – Stipendiaten fördjupade sina kunskaper i mikrobiologi, typning och produktutveckling.

 

Brinner du för bryggeribranschen och vill vidareutbilda dig för att vidareutveckla den? Välkommen med din ansökan till Frans Heiss fond. Mer information om stipendierna samt ansökningslänk hittar du här.

 

Sista ansökningsdag är den 14 juni.

Webbinarium – 15 år av framgångsrikt hälsofrämjande arbete med unga

15 år av framgångsrikt hälsofrämjande arbete med unga – Vad har Prata om Alkohol gjort genom åren och vad händer härnäst?

Välkommen på frukostwebbinarium om Prata om Alkohol – en satsning från SVL och Sveriges Bryggerier som möjliggjort 15 år av hälsofrämjande arbete med unga. Temat för webbinariet är att berätta mer om satsningen och vilka viktiga uppgifter som vi kommer att prioritera framöver.

Prata Om Alkohol som startades 2006 fokuserar på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Indikationer på att Prata om Alkohol har bidragit i arbetet med att få ungdomar att välja bort alkohol och senarelägga en eventuell alkoholdebut (siffror från CAN 2021):

 • Jämfört med 2006 ligger nu svenska ungdomars alkoholkonsumtion på historiskt låga nivåer.
 • Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 har sjunkit från 69 % (2006) till 36 % (2021).
 • Alkoholdebuten har gradvis skjutits uppåt i åldrarna. Idag har bara 13 % av Sveriges niondeklassare testat alkohol före 14 års ålder, jämfört med 32 % när Prata om Alkohol startades 2006.
 • Andelen ungdomar som ses som högkonsumenter av alkohol har minskat med 9 % sedan 2006.
 • Prata om Alkohols metodmaterial är sedan 2017 vetenskapligt utvärderat av forskare knutna till Karolinska Institutet.

Sedan starten 2006 har Prata om Alkohols utbildningsmaterial beställts av 75 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Satsningen har uppmärksammats internationellt och finns nu även etablerat i länder som Finland (inklusive Färöarna), Danmark, Lettland, Estland och Litauen.

Välkommen till ett innehållsrikt och insiktsfullt webbinarium!

Föreläsare:
Anna Nygren, elevhälsoexpert på Prata om Alkohol
Per Hazelius, projektledare på Prata om Alkohol

Datum: 25 maj
Tid: 8.30-9.30
Klicka här för att anmäla dig

Utbildningar med AGM

Med anledning av HD-domen och ett oklart läge gällande bildregeln i alkoholreklam så sätter AGM in extra informationstillfällen. Känner du dig osäker på vad som gäller kan vi rekommendera att du anmäler dig.

 

KOMMANDE UTBILDNINGAR

 • 22 april EXTRA genomgång bilder i alkoholreklam med anledning av HD dom och ett oklart rättsläge, kl. 9-10 digitalt.
 • 29 april Grundkurs i ansvarsfull alkoholreklam, kl. 9-12 digitalt.
 • 6 maj Fördjupningskurs inriktning sociala medier, kl. 9-11 digitalt.

Här kan du läsa mer om utbildningarna och hur du anmäler dig.

 

Tre snabba frågor om bryggarutbildningen i Ludvika

Brinner du för bryggeribranschen och drömmer om att utbilda dig inom bryggeriteknik? Just nu är ansökningsperioden öppen för utbildningen i bryggeriteknik på Yrkeshögskolan i Ludvika. Vi har ställt tre snabba frågor till Christian Åhman, Utbildningsledare vid Yrkeshögskolan, som berättar om utbildningen.

 

Hur ser utbildningen ut?
En utbildning i bryggeriteknik är en bred yrkesutbildning som tillgodoser ett stort kompetensbehov inom branschen. Studenterna får lära sig att utveckla både de teoretiska och praktiska kunskaperna i ölbryggning, mälteriarbete samt grundkunskaper i laboratoriearbete. Utbildningen förbereder dig för att arbeta på såväl ett stort som litet bryggeri.

Utbildningen är på heltid i 1 ½ år, men i mångt och mycket gäller frihet under ansvar. En vecka i månaden krävs att du är på plats i Ludvika för undervisning, detta följs av tre veckor eget arbete på hemmaplan. Det innebär stor flexibilitet, men ställer också krav på självdisciplin för att du ska utvecklas och klara av studierna. Har du en flexibel arbetsgivare kan du arbeta deltid under studierna.

 

Vilka förkunskaper krävs?
Utöver gymnasiebehörighet finns inga förkunskapskrav, men det är naturligtvis en stor fördel med erfarenhet från arbete på ett bryggeri och/eller ett genuint bryggarintresse.

Dagens studenter består av en blandning mellan de som är helt nya i branschen och elever med tidigare erfarenhet.  Yrkeshögskolan i Ludvika tar emot 25 elever vid varje nystartstillfälle (varannan höst). 5-7 startar bryggerier efter det och utöver det är det många som arbetar vid ett redan etablerat bryggeri.

 

Hur söker jag utbildningen och hur ser processen ut?
Du är välkommen med din ansökan senast den 29 maj. Antagningsbeskedet får du under midsommarveckan. Terminen drar i gång i mitten av augusti. Det finns möjlighet att bo på Brunnsvik Folkhögskola de veckor du behöver vara på plats i Ludvika. Folkhögskolan fungerar lite som ett vandrarhem. Kostnaden är 300 kr/natt.

Alla är välkomna med sin ansökan, men extra roligt vore om fler tjejer tar chansen att vidareutbilda sig till bryggare. Vi välkomnar mångfald!

Ansökningslänken och mer information om utbildningen hittar du här https://vbu.se/yrkeshogskolan/bryggeriteknik.html

Unik paviljong på temat jämlikhet byggs av 4000 returbackar i Helsingborg till sommaren

På utställningen H22 i Helsingborg lyfts morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Utställningen med temat cirkularitet äger rum den 30 maj – 3 juli innehåller bland annat skapandet av det hållbara promenadstråket People’s Walk i Oceanhamnen uppbyggt på jämlika principer med en spektakulär paviljong, People’s Voice.

Arkitektstudenter på Lunds tekniska högskola (LTH) har tävlat om ett vinnande paviljongförslag. Uppdraget var att studenterna skulle rita förslag på en tillfällig paviljong med fokus på jämlikhet, hållbarhet och återbruk utifrån förbestämda kriterier och nyckelorden jämlikhet, dialog, återbruk och välkomnande.

 

Vi har ställt tre snabba frågor om projektet till Andrée Olsson Lilja, Landskapsarkitekt på Stadsförvaltningen i Helsingborg.

 

Ett spännande projekt i samband med H22 i Oceanhamnen är arkitekttävlingen People’s Voice. Det vinnande förslaget är en paviljong uppbyggd av 4000 returbackar. Berätta.
Temat är ju cirkularitet. Returbackar är essensen av återbruk: glasflaskorna är klimatsmarta och går att återanvända gång på gång, medan de röda backarna utgör en tydlig symbol för återbruk som gemene man direkt kan känna igen sig i. Därmed är studenternas förslag inte enbart återbrukningsbart; studenternas förslag uppmanar även samtliga mässbesökare till att återbruka mera. Ett budskap som juryn framhöll som genialt. Utöver det tydliga budskapet så anser juryn att de vinnande studenterna har lyckats få till ett expressivt och tilltalande formspråk, som kommer till att sticka ut på H22.

 

Vad symboliserar bygget?
Jämlikhet för alla är det övergripande budskapet för People’s Walk men bygget symboliserar återbruk. Det vinnande studentförslaget är även en vink till den gamla hamnmiljön som paviljongen står placerad i: Under H22 skall mässbesökarna kunna lämna budskap i returflaskor, budskap som blästras in i marksten på plats under H22. Dessa markstenar med inblästrade budskap kommer sedan utgöra det framtida golvet på platsen. Därmed blir det som om mässbesökarna skickar flaskpost till framtiden.

 

Vad ska besökaren få med sig?
Vår förhoppning är att besökarna skall imponeras av studenternas visuellt slående förslag som lockar till engagemang kring varför jämlikhet är så viktigt, samt att besökarna skall ta med sig budskapet om cirkularitet hem, och återvinna mera!

Snart är hälften av all läsk sockerfri!

Sockerfri läsk tar allt större marknadsandelar av den sockrade läsken. Under 2021 ökade försäljningen med 14 procent. De senaste 10 åren rör det sig om en ökning med nästan 200 procent.  Det visar preliminära siffror från Svensk Dryckesstatistik som Sveriges Bryggerier tar fram i samarbete med Delfi.

 

Sveriges Bryggerier verkar tillsammans med de svenska läskproducenterna för en bättre folkhälsa. Det sker genom att skapa förutsättningar för konsumenterna att minska sitt sockerintag från sockersötade drycker. Producenterna har under flera år satsat på produktutveckling, mindre förpackningar och tydlig information som stöttar konsumenterna att göra medvetna val.

 

I takt med att försäljningen av sockerfri läsk har ökat, har sockrad läsk minskat med 26 procent, vilket motsvarar en minskning med 16 liter per capita på 10 år. Nu är närmare hälften av all läsk, 48 procent, som säljs i Sverige sockerfri.

 

– Vi ser en ökad medvetenhet och vilja hos konsumenterna att kontrollera sitt sockerintag och branschen har varit högst delaktig i den omställningen. Innovationstakten är hög hos de svenska läskproducenterna som har jobbat hårt under flera år för att ta fram bra sockerfria dryckesalternativ samt reducera sockerhalten i befintliga produkter. Vi har ambitiösa mål och satsningar på produkter med lägre sockerhalt kommer bara att fortsätta öka, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

 

Minskad konsumtion av socker är en högst aktuell fråga på EU-nivå, med högt satta mål för att förbättra folkhälsan. Här har läskproducenterna gått i bräschen. Mellan 2002 och 2012 reducerades socker i läsk med 12 procent i genomsnitt i EU. Branschen i EU tog ett gemensamt åtagande om 10 procents ytterligare sockerreduktion från 2019 till 2025. Svenska producenter går ännu längre och har satt som mål att minska 15 procent till 2025. Fortsatta frivilliga åtaganden kommer driva på utvecklingen ytterligare.

 

Svensk Dryckesstatistik tas fram i samverkan med Delfi Marknadspartner AB. Det är preliminära siffror över försäljningen på den svenska marknaden, exklusive export. Statistiken rapporteras in av Sveriges Bryggeriers medlemmar som representerar 90 procent av volymerna på den svenska marknaden. Siffrorna kan komma att justeras när den totala marknaden är skattad.

Här hittar du de preliminära siffrorna.

 

För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta:

Erika Danckwardt-Lilleström, kommunikation och samhällskontakt, Sveriges Bryggerier
Erika.d-l@sverigesbryggerier.se, 070-983 95 63