Med anledning av Coronakrisen

Coronaviruset är först och främst en fara för människors liv och hälsa. Insatser för att bekämpa viruset kräver stora åtgärder och uppoffringar från hela samhället. Som livsmedelsproducenter har även den svenska bryggerinäringen ett stort ansvar i att hantera och begränsa smittspridningen.

Samtidigt har den här krisen stora ekonomiska konsekvenser för våra medlemsföretag och deras anställda. Det är extrem situation för landets närmare 400 bryggerier (60 000 arbetstillfällen) som många kämpar för sin överlevnad. Att hela livsmedelskedjan har klassats som en samhällsviktig funktion av regeringen är därför en välkommen åtgärd.

Det faktum att barer och restauranger över hela landet står tomma slår hårt mot restaurangnäringen och mot oss. Sveriges Bryggerier vill stödja restaurangbranschen så gott som vi kan. Det är därför hoppfullt att se så många lokala initiativ och samverkan mellan olika företag och konsumenter runt om i landet. Att människor arbetar tillsammans i tider som dessa är inspirerande.

Som branschorganisation fortsätter vi arbeta oavbrutet tillsammans med myndigheter, arbetsgivarorganisationer och politiker för att ta fram nödvändiga åtgärder för svenska bryggerier.

För mer information:

Kontakta info@sverigesbryggerier.se

Branschgemensamt initiativ för konsumentinformation.

Livsmedelsproducenterna är skyldiga att redovisa ingredienser och energiinnehåll på sina produkter. I dagsläget gäller dock ett undantag för alkoholhaltiga drycker över 1,2 volymprocent.

Redan år 2015 initierade den europeiska bryggerinäringen frivillig märkning på sina produkter i full konformitet med gällande livsmedelslagstiftning. Detta har genomförts av de flesta internationella bryggerier och välkomnats av både myndigheter och organisationer.

Efter ökade krav från konsumenterna på transparens och information gav EU- Kommissionen i mars 2017 öl, cider, vin och spritnäringen i uppdrag att tillsammans ta fram ett förslag på frivillig märkning för hela näringen.

Förslaget redovisades ett år senare i mars 2018. Följande utvärderas av berörda myndigheter:

1.     Branschen åtar sig att tillhandahålla näringsinformation och innehållsförteckningar över produkternas innehåll på de sätt som lämpar sig bäst för de enskilda produkterna.

2.     Näringsinformation och innehållsförteckningar av produkterna kommer att göras lättillgängligt, antingen på produkternas egna etiketter eller via webb-länk, QR-kod, streckkod eller via nya, smarta tekniska lösningar.

3.     Branschen kommer att använda både traditionella och innovativa lösningar för att nå ut med information till konsumenter. Branschen ser även över möjligheten att utveckla helt nya sätt att nå ut med informationen.

4.     Livsmedelsföretagen med skyldighet att tillhandahålla livsmedelsinformation kommer att ansvara för hur näringsinformation och innehållsförteckningar görs tillgänglig för konsumenter.

5.     Branschen kommer att tillhandahålla konsumentinformationen i linje med det enhetliga förslaget i väntan på att ett nytt ramverk antas i EU eller nationellt.

6.     Branschen åtar sig att implementera förslaget senast i mars 2021.

Bryggerier krokar arm för att minska klimatavtrycket

Sveriges Bryggerier krokar nu arm med Systembolaget och Sprit & Vinleverantörsföreningen, för att skapa en mer hållbar dryckesbransch. Första steget är en gemensam viljeyttring.

I viljeyttringen lovar aktörerna att inom ett år mäta sina avtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol, GHG, som är en internationellt vedertagen standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser, och sätta upp mål för sitt klimatarbete. Allt för att bidra till att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2 grader, vilket ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Våra medlemmar gör redan stora insatser för att minska sin klimatpåverkan, men genom ett gemensamt åtagande kan vi driva och stötta varandra ytterligare. Vi är både stolta och ödmjuka över det arbete som nu ligger framför oss, säger Mikael Hellberg, ordförande för Sveriges Bryggerier.

– Viljeyttringen är ett startskott för vårt fortsatta arbete med att minska våra klimatavtryck, integrera hållbarhet i våra affärsstrategier och skapa utrymme för större ansvarstagande i våra affärsmodeller. Det är unikt att branschen samlas och samverkar på detta sätt, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

En grundbult i arbetet har varit att alla organisationer, stora som små, ska kunna vara med och göra skillnad utifrån sina förutsättningar. Nu påbörjas ett gemensamt arbete med att sätta upp mätbara mål och skapa en gemensam plattform för att kunna följa upp hur branschen bidrar till att minska sin miljöpåverkan, direkt och indirekt.