Nytt EU-förslag riskerar att missa miljö- och klimatmålen

«

Igår enades EU:s miljö­ministrar, Rådet, om ett förslag till en ny förordning som ska reglera användningen och återvinningen av förpackningar. Förslaget som antogs innehåller många bra och nödvändiga förändringar. Men ett krav om att 40 procent av all läsk, vatten och öl ska säljas i återfyllningsbara förpackningar oroar. Det betyder i praktiken en återgång till returglasen i de röda och blå dricka­backarna. Förslaget innebär en total förändring av förpacknings­marknaden, med oöverskådliga konsekvenser för bryggerierna, handeln och det svenska pantsystemet utan att ge några miljö- och klimatfördelar.

 

Sveriges Bryggerier välkomnar ambitionen att minska mängden förpackningar och att de förpackningar som används ska vara återvinningsbara. Det yttersta målet är att minska förpackningarnas miljö- och klimatpåverkan.

 

I arbetet med en ny förpackningsförordning har det funnits en övertro på nyttan av återanvändningsbara förpackningar, i enlighet med den rådande avfallstrappan.

 

Men utvecklingen av ny teknik ställer gamla sanningar på ända – återanvändning är inte alltid bättre än återvinning. Tack vare hög insamling och effektiv teknik har engångs­förpackningar av PET och aluminium som samlas in i ett slutet kretslopp samma eller till och med lägre klimat­påverkan som de traditionella returglasen som bryggerierna tvättar och fyller på. Vårt svenska pantsystem är ett slutet system där den återvunna råvaran blir till nya förpackningar – burk till burk och flaska till flaska.  Detta understöds av miljontals svenskar som samvetsgrant pantar och får en slant i retur. Allt fler EU-länder ser den överlägsna miljönyttan och tar nu efter Sverige och Norden och har redan infört, eller ska införa, motsvarande pantsystem.

 

Sveriges Bryggerier är därför mycket besvikna över utkomsten av rådsförhandlingarna som mynnade ut i ett förslag som kräver att de svenska bryggerierna ska tappa nästan hälften av allt man producerar på tunga returglas. Återfyllningsbara flaskor bör endast vara tvingande att använda i de fall som de ger dokumenterat högre miljö- och klimatfördelar.

 

”Det är verkligen en besvikelse att ministrarna missade möjligheten att skapa en flexibilitet mellan återanvändning och återvinning. Man hade kunnat bygga in möjligheten till undantag från kravet på en viss andel återfyllningsbara förpackningar och gett producenterna möjligheten att alltid välja det mest klimatsmarta alternativet utifrån situation” säger Anna-Karin Fondberg, vd för Sveriges Bryggerier.

 

Ytterligare en besvikelse är att förslaget från Rådet inte erbjuder dryckesproducenterna stöd för att uppnå kravet om minst 65% återvunnen råvara i PET-flaskorna. Branschen har efterfrågat en förköpsrätt på den insamlade och återvunna PET-råvaran i syfte att garantera tillgången.

 

Anna-Karin Fondberg kommenterar:  ”Vi är också besvikna över ministrarnas brist på stöd för återvinning i ett slutet kretslopp. En prioriterad rätt till insamlat och återvunnet material av livsmedelsgodkänd kvalitet skulle ge dryckesproducneterna tillförlitlig tillgång till material och hjälpa dem att uppnå EU:s mål för återvunnet innehåll och sina egna frivilliga åtaganden, vilka ofta är högre än de lagstadgade målen.”

 

Fortsatta förhandlingar som involverar de tre EU-institutionerna – Europaparlamentet, Rådet och Europeiska kommissionen – kommer att inledas i januari. Sveriges Bryggerier hoppas att det ska mynna ut i ett flexibelt och balanserat förslag som möjliggör för svenska dryckesproducenter att fortsätta välja det mest miljö-och klimatsmarta förpackningsalternativet. Allt annat vore en miljömässig katastrof och slutet på en 40 år lång framgångssaga för världens främsta pantsystem.

»